Кошик
1212 відгуків
promo_banner
Zobibook
+380 (93) 500-28-52
Кошик

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ РОЗМІЩЕНА НА ІНТЕРНЕТ САЙТІ

https://zobibook.com/


Цей Договір відповідно до статей 633, 641 та глави 63 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).
Cайт https://zobibook.com/ розміщує цю оферту укласти договір доручення, нанижченаведених умовах.

ПОВІРЕНИЙ НЕ Є ПРОДАВЦЕМ ТОВАРУ , А ЛИШЕ НАДАЄ ПОСЛУГИ НА ПІДСТАВІ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ТОБТО ВИКОНУЄ ВКАЗІВКИ ДОВІРИТЕЛЯ З КУПІВЛІ ТОВАРІВ ТА /АБО ПОСЛУГ НА ОДНОМУ З РИНКІВ/ МАРКЕТІВ.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Повірений зобов'язується за завданням Довірителя надавати Послуги, а Довіритель зобов'язується приймати такі Послуги Повіреного та здійснювати їх оплату на умовах цього Договору.
1.2. Повірений на підставі цього Договору надає від імені Довірителя (і) послуги придбання та доставки таких Товарів, які були обрані Довірителем і за такими цінами які були визначені продавцями Товарів, а також (іі) здійснює правочин із третьою особою, яка є продавцем таких Товарів, на придбання таких Товарів від імені та за рахунок Довірителя.
1.3. Надання Послуг починається не пізніше трьох годин з моменту Акцепту Оферти, але в часи роботи, тобто з 10:00 до 20:00 з понеділка по п’ятницю, субота з 10:00 до 18:00, неділя - вихідний. Якщо Акцепт Оферти здійснено після 18:00 години, надання Послуг здійснюється наступного робочого дня, починаючи з 10:00.
1.4. Сторони погодились, що для виконання цього Договору Довіритель не зобов’язаний надавати Повіреному довіреність. Цей Договір є достатнім та належним уповноваженням Повіреного здійснити купівлю та доставку Товарів від імені та за рахунок Довірителя.
1.5. Цей Договір вважається належним чином укладеним після (і) вибору Довірителем на Сайті товарів, які будуть куплені та доставлені згодом Повіреним, (іі) вибору Довірителем способу оплати за надані йому Послуги, та (ііі) погодження з умовами Оферти шляхом проставлення відмітки «Згоден» напроти виразу «Я згоден з текстом цієї Оферти і приймаю всі її умови за власним бажанням». Після Акцепту Оферти Повірений з Довірителем вважаються сторонами Договору, з усіма правами та зобов'язаннями з цим пов'язаними.
1.6. Повірений залишає за собою право відмовити Довірителю у наданні йому Послуг на власний розсуд на будь-якому етапі. При цьому грошові кошти, що надійшли від Довірителя, повертаються Повіреним Довірителю тим же способом, яким була зроблена оплата.
1.7. Передача Товарів від Повіреного до Довірителя посвідчується актом приймання-передачі Товарів, який укладається Сторонами в момент фактичної передачі Товарів та/або накладною засобів поштового зв’язку. Надання Послуг посвідчується актом про надані Послуги, який також укладається в момент передачі Товарів від Повіреного Довірителю.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. З метою виконання цього Договору Повірений бере на себе наступні зобов'язання:
2.1.1. Розмістити на Сайті перелік Товарів, щодо яких можливо замовити Послуги.
2.1.2. Здійснювати доставку Товарів з будь-яких місць продажу товарів чи послуг.
2.2. З метою виконання цієї Оферти Довіритель бере на себе наступні зобов'язання:
2.2.1. Оплачувати Послуги Повіреного у відповідності до розділу 4 Оферти. 2.2.2. При Акцепті оферти, а також при користуванні Сайтом дотримуватися всіх чинних норм та вимог законодавства України, в тому числі правил Інтернет-eтики.
2.2.3. Прийняти Товари, доручення на купівлю яких було надано ним Повіреному.
3. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ
3.1. Вартість Послуг, а також актуальна вартість Товарів (встановлена його продавцями) визначається при кожному Акцепті Оферти за кожне замовлення окремо на підставі встановлених Повіреним цін за Послуги, ознайомитися з якими Довіритель безперешкодно має право на Сайті Повіреного, а також цін Товарів, які вказуються при замовленні Товарів в індивідуальному рахунку, в українських гривнях.
3.2. Вартість Послуг включає в себе всі податки, проте не включає комісії, які можуть бути стягуватися третіми особами у зв'язку зі способом оплати (наприклад: комісія банку за перерахування грошових коштів).
3.3. Сторони погодили такі можливі способи оплати за надання Послуг: • через Інтернет шляхом використання електронних платіжних систем; або • готівкою кур’єрові засобу поштового зв’язку.
3.4. Оплата Послуг та компенсація вартості Товарів проводиться Довірителем в українських гривнях платежем авансом у розмірі 100% (ста відсотків) вартості Послуг за відповідним замовленням та вартості Товарів, яка незалежно від форми оплати проводиться після натиску кнопки «Оформити замовлення» після вибору Товару та інформації про вартість компенсації та вартості Послуг.
3.5. Послуги вважаються оплаченими Довірителем з моменту отримання Повіреним підтвердження з банку Повіреного про надходження суми оплати на поточний рахунок Повіреного або з моменту отримання готівки кур’єром Повіреного.
4.6. У разі неприйняття Товару чи Послуг Довірителем, сплачений аванс не повертається. Повірений може розглянути скаргу Довірителя та повернути аванс виключно за власним бажанням.
4. ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ
4.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту опублікування відповідної редакції Оферти на Сайті в мережі Інтернет за адресою https://zobibook.comі діє до моменту виконання умов Оферти.
4.2. Повірений залишає за собою право внести зміни в умови Оферти, що були акцептовані в односторонньому порядку. Довіритель не має права вносити зміни до умов цього Договору.
5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Сторони у зв’язку із цим Договором передають одна одній свої персональні дані та/або персональні дані своїх працівників, представників та/або інших осіб – суб’єктів персональних даних відповідно до політики конфіденційності розміщеної на https://zobibook.comта умов цього договору.
5.2. Надана Сторонами одна одній інформація, документи чи їх копії пов'язані з предметом цього Договору, вважається конфіденційною і не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
5.3. Шляхом укладення даного Договору Довіритель виражає свою згоду на збирання, зберігання, використання та поширення Повіреним конфіденційної інформації про Довірителя з метою, що стосується укладення і виконання даного Договору.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА РОЗІРВАННЯ ЙОГО
6.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Повіреним зобов'язань з надання Послуг в об'ємі, погодженому Сторонами у замовленні на Сайті, або до моменту розірвання Договору.
6.2. Договір може бути розірваний:
6.2.1. Кожною зі Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України і цією Офертою;
6.2.2. Будь-який Стороною в будь-який момент шляхом направлення іншій Стороні відповідного повідомлення.
6.2.3. За взаємною домовленістю Сторін.
6.3. Розірвання Договору Довірителем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Повіреного обов’язку повернення коштів, що були сплачені Повіреному.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
7.2. Повірений, ні за яких обставин, не несе відповідальності за Договором за а) будь-які дії / бездіяльність будь-яких третіх сторін; б) будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Довірителя і / або третіх сторін; в) використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Довірителем обраної ним форми оплати Послуг. 7.3. Повірений звільняється від відповідальності за неповне або неналежне надання Послуг за цією Офертою у випадках, невиконання Довірителем будьякої з умов цієї Оферти.
7.4. Не вступаючи в суперечність із зазначеним вище, Повірений звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Повіреним Договору та непідконтрольні Повіреного.
7.5. Довіритель несе відповідальність за цим Договором у повному розмірі (і) за недостовірність відомостей, контактної інформації та інших реквізитів, переданих їм Повіреному на Сайті, та (іі) за невиконання гарантій, що містяться в цій Оферті.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1 Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за цим Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
10.2 Сторони цього договору погоджують, що ціна вказана на інтернет сайті https://zobibook.com є складовою ціною яка включає в себе суму винагороди повіреного та суму вартості товару та/або послуги, яка здійснюється в інтересах повіреного. Сума винагороди повіреного підтверджується окремим платіжним документом під назвою Сума винагороди довіреного який створений в довільній формі. Довіритель підтверджує, що для нього цікава тільки повна складова ціна (остаточна ціна), а не окремі її складові.
10.3 Спори які виникають з умов виконання цього договору обов’язково вирішуються в досудовому порядку, шляхом направлення замовного листапретензії на адресу Повіреного з повідомленням про вручення та на електронну адресу zobibook@gmail.com. Строк досудового врегулювання не може перевищувати 60 робочих днів. Після спливу 60 робочих днів, сторони можуть звернутись до суду задля захисту законних прав та інтересів.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner